آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید طویله ای پراز غله است و حیواناتی فربه و آمادة ذبح در طویله مشغول چرا ، علامت پیروزی بزرگی در زندگی است و اگر طویله را تهی از حیوانات و غله ببینید ، تعبیری درست بر خلاف آنچه گفته شد دارد . ظرف ۱ـ اگر خواب ببینید مشغول  – ادامه تعبیر خواب طویله…

نرم افزار محاسبه سن