محمد بن سیرین گوید : دیدن طوطی، دلیل فرزند و غلام بود. اگر بیند طوطی از دست او بپرید، دلیل كه فرزندش سفر كند. اگر بیند كه طوطی با وی سخن گفت، دلیل كه كاری كند كه مردم را از آن عجب آید. طوطی ماده درخواب، دلیل بر دختر دوشیزه كند و طوطی نر، دلیل  – ادامه تعبیر خواب طوطی…

فال تاروت اندروید