یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن طهارت کردن از غم بیرون آید

نرم افزار مدت تماس