یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن طهارت کردن از غم بیرون آید

فال تاروت اندروید