اگر درخواب بیند كه طلق بسیار داشت، دلیل كه به حیله از سفر مال حاصل كند. جابر مغربی گوید : اگر بیند طلق خورد، دلیل كه مال به سختی حاصل كرده باشد. اگر بیند طلق از وی ضایع شد، دلیل كه مالش تلف گردد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : طلق در خواب، قلب واقعیت است.  – ادامه تعبیر خواب طلق…

طالع بینی باستان