بار خرما محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه طلع داشت، دلیل كه او فرزندی آید. اگر بیند كه آن طلع خورد، دلیل مال و نعمت است. اگر بیند طلع بسیار داشت و می خورد و به كسی نمی داد، دلیل كه پادشاه مال او را به غضب بستاند. حضرت امام جعفر صادق فرماید  – ادامه تعبیر خواب طلع…

فال تاروت اندروید