اگر بیند در خواب كه نیزه بر تن كسی زد و در تن او شد، دلیل بر سخنی زشت بود. اگر بیند كسی طعنه بر وی بزند، چنانكه درد كرد، دلیل كه از سخن او غمناك شود، اگر دردش نكرد، دلیل كه غم نباشد.

نرم افزار محاسبه سن