حضرت دانیال گوید : هر طعام، كه خوردن آن دشوارتر و بیمزه تر است، تاویل به خلاف خوشی است. یعنی، دلیل بر رنج و اندوه كند و هر طعام كه ترش بود، دلیل بیماری است و طعام شیرین به خواب، دلیل بر عیش خوش است. جابر مغربی گوید : اگر بیند هر طعام كه در  – ادامه تعبیر خواب طعام…

فال تاروت اندروید