ابراهیم كرمانی گوید : طشت درخواب، زنی خادمه است. محمد بن سیرین گوید : طشت درخواب كنیزكی است كه حوائج بدو تسلیم نمایند. اگر بیند طشتی فراگرفت یاكسی بدو داد یاخرید، دلیل كه زنی خادمه به خانه آورد یا كنیزكی بخرد. اگر بیند طشت بشكست یا ضایع شد، دلیل كه آن كنیزك بگریزد یا از  – ادامه تعبیر خواب طشت…

نرم افزار مدت تماس