محمد بن سیرین گوید : اگر بیند طبیب بیماری را علاج كرد، دلیل كه یكی را از راه فسق به راه صلاح آورد. اگر بیماریِ آن كس زیاده شود، تاویلش به خلاف این بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند طبیب بیماری را دارو داد و نافع بود، دلیل كه علم گوید و مردم به  – ادامه تعبیر خواب طبیب…

نرم افزار مدت تماس