دیدن طبل به خواب، دلیل بر سخن دورغ است. اگر بیند با طبل نای و رقص بود، دلیل كه كاری كند با منفعت. حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر بیند طبل می زند، دلیل كه كاری باطل كند. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : طبل و صدای طبل در خواب های ما کلا گویای بیهودگی  – ادامه تعبیر خواب طبل…

طالع بینی باستان