محمد بن سیرین گوید : دیدن طبق درخواب، دلیل بر خادمی است كه به وقت كار سازد. اگر بیند كه طبقی بزرگ داشت، دلیل كه خادمی نیكو پیدا كند. اگر بیند كه طبق از وی ضایع شد، دلیل كه خدمتكار از وی جدا شود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند طبق او در آتش افتد،  – ادامه تعبیر خواب طبق…

نرم افزار مدت تماس