محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند طباخی می كرد، اگر آن چه می پخت خوش طعم بود، دلیل منفعت است از پادشاه. اگر آن چه می پخت بدطعم و ناخوش است، تاویل به خلاف این بود.

نرم افزار مدت تماس