محمد بن سیرین گوید : اگر بیند پادشاه طایعی به وی داد و گفت برو و خزینه را مُهر كن، دلیل كه جاه و بزرگی یابد، زیرا كه تاویل طایعی بهتر از انگشترین بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند امیری یا بزرگی طایعی به وی داد، دلیل كه مال خود به وی سازد. حضرت  – ادامه تعبیر خواب طایع…

فال تاروت اندروید