محمد بن سیرین گوید : دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند كه طاووسی نر داشت، دلیل كه از پادشاه عجم مال حاصل كند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل كه زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل كند. حضرت دانیال گوید : دیدن طاووس به خواب، دلیل بر  – ادامه تعبیر خواب طاووس…

نرم افزار محاسبه سن