دیدن طاعون درخواب، دلیل جنگ و كارزار است. محمد بن سیرین گوید : دلیل فتنه وبلا است. آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید طاعون میان مردم شیوع پیدا كرده است ، علامت آن است كه حوادثی مأیوس كننده زن یا نامزد شما را به زندگی تأسف باری خواهد كشاند . ۲ـ اگر خواب  – ادامه تعبیر خواب طاعون…

نرم افزار محاسبه سن