محمد بن سیرین گوید : دیدن طاس، دلیل بر زنی بود خدمتكار با كنیزكی خردسال بود. اگر بیند طاسی داشت، دلیل كه زن خادمه به خانه برد، یا كنیزكی بخرد. اگر بیند طاس از وی ضایع شد، دلیل كه زن خادم یا كنیزك از وی جدا گردد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند طاس پر  – ادامه تعبیر خواب طاس…

طالع بینی باستان