آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن طاس تخته نرد در خواب دلالت بر شكست در معاملات و بدبختی و نومیدی دارد . و همچنین علامت بیماری واگیردار است . ۲ـ اگر دختری در خواب نامزد خود را در حال طاس ریختن ببیند ، نشانة آن است كه نامزدش در چشم او بی ارزش خواهد شد  – ادامه تعبیر خواب طاس تخته نرد…

طالع بینی باستان