آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به مناسبتی در ضیافتی دعوت شده اید ، نشانة آن است كه دوستان در صدد لطف و محبت به شما هستند . ۲ـ اگر خواب ببینید در ضیافتی حضور دارید و همراهان شما لباسهایی شاد بر تن كرده اند و در بشقابهایی گرانبها غذا می خورید ،  – ادامه تعبیر خواب ضیافت…

نرم افزار مدت تماس