محمد بن سیرین گوید : اگر بیند در زمین و ملك خود تخم بكشت یا درخت می نشاند، دلیل كه معیشت بر وی فراخ شود. اگر بیند ضیاع او پرخار و خس است، دلیل كه در راه دین نیكو بود. جابر مغربی گوید : اگر بیند ضیاع خود را بفروخت، دلیل كه در رنج و  – ادامه تعبیر خواب ضیاع…

نرم افزار مدت تماس