لوک اویتنهاو می گوید : ضربان قلب : در یک موقعیت نا جور قرار گرفتن آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر در خواب ضربان قلب خود را احساس كنید ، علامت آن است كه باید بیشتر مراقب اعمال و سلامت جسمی خود باشید ، زیرا هر دو رو به ضعف هستند . ۲ـ اگر خواب  – ادامه تعبیر خواب ضربان قلب…

نرم افزار مدت تماس