ابراهیم كرمانی گوید : دیدن صینی آلات به خواب، دلیل بر زنی خادمه است. محمد بن سیرین گوید : دیدن صینی آلات، دلیل است بر زنی حوائج دار، اگر بیند كه آلت صینی داشت، دلیل است بر كنیزك حوائج دار. اگر دید كه الات صینی خرید، دلیل است كه كنیزك بخرد. اگر بیند كه آلت  – ادامه تعبیر خواب صینی آلات…

فال تاروت اندروید