محمد بن سیرین گوید : دیدن صیقل زدن به خواب، دلیل پادشاهی بزرگ است. اگر بیند كه صیقلی می نمود، دلیل است به خدمت پادشاه رود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صیقلی مردی باشد كه به دست او حق از باطل پدید آید.

نرم افزار مدت تماس