محمد بن سیرین گوید : دیدن جامه صوف به خواب، منفعت است.

طالع بینی باستان