محمد بن سیرین گوید : اگر دید كه صوفی شد و با صوفیان درخانقاه مجاور نشست، دلیل كه دست از دنیا بدارد و به كار آخرت پردازد. اگر بیند كه از میان صوفیان بیرون رفت، دلیل كه میل او به كار شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صوفی شدن در خواب بر چهاروجه  – ادامه تعبیر خواب صوفی شدن…

فال تاروت اندروید