محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان بود كه دیده باشد. اگر دید كه به صورت خود بازگشت، دلیل است كه به حق تعالی بازگردد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب صورت خود را واژگون بیند، دلیل كه همه مردم روی از او بگردانند. حضرت  – ادامه تعبیر خواب صورت…

طالع بینی باستان