آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید صورتحساب به شما می دهند تا پرداخت كنید ، معنایش این است كه در وضعیتی خطرناك قرار خواهید گرفت و امكان دارد برای آزادی خود متوسل به قانون شوید . اما اگر ببینید صورتحساب را پرداخت می كنید ، نشانة آن است كه از نزاع شدید به  – ادامه تعبیر خواب صورت حساب…

فال تاروت اندروید