دیدن صندوق در خواب، دلیل جاه بود و بعضی گویند زن باشد. اگر بیند كه صندوقی نو داشت، دلیل است كه به قدر آن جاه یابد. جابر مغربی گوید : اگر بیند كه صندوقی نو و پاكیزه داشت، دلیل كه زنی خوبروی و پارسا بخواهد. اگر صندوق را كهنه بیند، تاویل به خلاف این باشد.  – ادامه تعبیر خواب صندوق…

طالع بینی باستان