محمد بن سیرین گوید : اگر دید كه صمغ داشت و خورد، دلیل است كه از مال هزینه كند. اگر بیند كه صمغ بسیار داشت و به كسی داد، دلیل است كه مال خود به كسی دهد. جابر مغربی گوید : دلیل نفع اندك است از مردی كه بدان درخت منسوب است. چنانكه اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب صمغ…

طالع بینی باستان