آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن صلیب در خواب ، نشانة گرفتاری است . سعی كنید به كارهای خود نظم و سامانی بدهید . ۲ـ اگر خواب ببینید كسی صلیب بر دوش حمل می كند ، نشانة آن است كه مبلغین مذهبی از شما می خواهند به مؤسسات خیریه كمك كنید .

فال تاروت اندروید