محمد بن سیرین گوید : اگر دید كه بر رسول صلوات می فرستاد، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه كارش به سعادت است. جابر مغربی گوید : اگر بیند كه صلوات بسیار داد، دلیل است كه حج بگذارد و گویند هر كه به خواب صلوات داد، سنت رسول  – ادامه تعبیر خواب صلوات فرستادن…

طالع بینی باستان