دیدن صفه سرای، دلیل بر مادر و پدر باشد. اگر صفه سرای خود نو و بلند بیند، دلیل بر درازی عمر است. پدر و مادر را اگر بیند كه صفه او خراب شد، دلیل بر هلاك پدر و مادر است.

فال تاروت اندروید