محمد بن سیرین گوید : دیدن صرافی نمودن، دلیل بر عاملی طامع بود. اگر در خواب بیند صرافی كرد و بیننده مستور بود، دلیل است كه علم و حكمت آموزد. اگر بازرگان است، از تجارت مال حاصل كند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند كه صرافی نمود بی طمع، دلیل است كه امانت بگذارد  – ادامه تعبیر خواب صرافی کردن…

فال تاروت اندروید