محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه بر صراط ایستاده بود، دلیل است كه كارهای كج به دست او راست شود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه از صراط بگذشت، دلیل كه از بلائی بزرگ ایمن شود. اگر بیند كه از صراط به دوزخ افتاد به بلائی افتد. جابر مغربی گوید : اگر  – ادامه تعبیر خواب صراط…

طالع بینی باستان