معبران را در این خلاف است. محمد بن سیرین گوید : اگر عالمی بیند كه صدقه داد، دلیل است كه از عمر او فائده به مردم رسد. اگر بیند پادشاه صدقه داد، دلیل كه عدل او به همه كس رسد. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن صدقه داد، دلیل ایمنی و آسایش است. اگر رنجوری بیند،  – ادامه تعبیر خواب صدقه دادن…

فال تاروت اندروید