درکتاب سرزمین رویاها آمده است : صدای شما موقع حرف زدن بم است : یك مصیبت درپیش است . صدای شما بعلت سرما خوردگی بم شده : مشكلات بسیار در پیش دارید . دیگران صدای بم دارند : یك خطر در روابط عشقی.

نرم افزار محاسبه سن