آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن صخره در خواب ، نشانة آن است كه ناراحتی و اندوه در زندگی شما راه خواهد یافت ، و با اختلاف و مشاجراتی همیشگی روبرو خواهید بود . ۲ـ بالا رفتن از صخره ای كه شیب تندی دارد ، علامت آن است كه خواهید كوشید از محیطهای یأس آور  – ادامه تعبیر خواب صخره…

نرم افزار مدت تماس