محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه بر صحیفه چیزی نوشت، دلیل كه میراث یابد اگر چیزی ننوشت، دلیل است میراث طلبد و فائده نرسد.

نرم افزار محاسبه سن