محمد بن سیرین گوید : صبر درخواب، دلیل بر عالمی بود كه غرض از علم او مال است. اگر بیند كه صبر داشت یا خورد، دلیل با چنین عالمی صحبت دارد.

فال تاروت اندروید