محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه صبح صادق بدمید و روشن گشت، دلیل است اهل آن دیار ایمن شوند. اگر بیند كه بعد از روشنی تاریك شد، تاویل به خلاف این بود. جابر مغربی گوید : اگر بیند كه صبح بدمید و رنگ آن سرخ بود، دلیل است در آن دیار خونریزی بسیار  – ادامه تعبیر خواب صبح…

فال تاروت اندروید