لوک اویتنهاو می گوید : صبحانه : شما به هدفی که برای خود تعیین کرده اید خواهید رسید آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر و چند تخم مرغ و ظرفی پر از میوه است ، دلالت بر تغییرات سریع ولی مطلوب دارد . ۲ـ اگر خواب ببینید به تنهایی  – ادامه تعبیر خواب صبحانه…

طالع بینی باستان