محمد بن سیرین گوید : اگر بیند از ابر آتش صاعقه می افتد، دلیل است كه به قدر آن آتش اهل آن دیار را از رحمت رسد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه صاعقه بیفتاد و او بسوخت، به عذاب پادشاه گرفتار شود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن صاعقه به خودی خود بد  – ادامه تعبیر خواب صاعقه…

فال تاروت اندروید