محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند كه جامه كسی را به صابون بشست، دلیل است كه كسی را از كار بد بازگرداند. اگر بیند كه صابون خورد، دلیل است كه چیزی حرام خورد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند كه صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل كه ازمراد بازماند.  – ادامه تعبیر خواب صابون…

نرم افزار محاسبه سن