بدانكه شیطرنج داروئی است كه خوردن آن، دلیل بر مضرت باشد و نقصان مال، و دیدن آن درخواب، خیری نباشد و دلیل بر مضرت كند.

فال تاروت اندروید