لوک اویتنهاو می گوید : شیطان : جستن از خطر حر ف زدن با شیطان : اطراف شما پر است از افراد به ظاهر دوست یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن شیطان خلال دین باشد آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن ابلیس در خواب ، برای كشاورزان نشانة محصولات آفت زده است و مرگ  – ادامه تعبیر خواب شیطان…

فال تاروت اندروید