محمد بن سیرین گوید : دیدن شیشه به خواب، دلیل زن باشد و گویند، دلیل بر خدمتكار خانه است، لكن ثباتش نباشد. اگر دید كه شیشه به وی دادند، دلیل كه زنی درویش بخواهد. اگر بیند كه در شیشه روغن گل یا روغن بنفشه بود، دلیل كه زنی توانگر بخواهد و دیندار اگر بیند كه  – ادامه تعبیر خواب شیشه…

طالع بینی باستان