تعبیر خواب شیردادن : اگر دختری بیند، در پستان او شیر جمع شده بود، دلیل كه در خوردی بمیرد. اگر زن جوان بیند،در پستان او شیر جمع شده بود،دلیل كه عمرش دراز است. مولف گوید : اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و به او شیر می دهد یعنی خرمی و نعمت براوافزون می  – ادامه تعبیر خواب شیر دادن…

فال تاروت اندروید