شیر هر چند تازه تر و شیرین تر بود، منفعت آن بیشتر باشد و چون شیر را در خمره بیند، دلیل زیادتی مال است. اگر شیر را ترش بیند، تاویل به خلاف این است. اگر شیر تازه خورد، دلیل مال حلال است. اگر زنی بیند كه شیر در پستان او جمع شد، دلیل كه او  – ادامه تعبیر خواب شیر خوردنی…

نرم افزار محاسبه سن