محمد بن سیرین گوید : دیدن شیره انگور، دلیل منفعت است. اگر بیند كه شیره انگور بیفشرد، دلیل است زنی مستوره بخواهد. اگر بیند كه شیره تازه میخورد، دلیل است مال حلال یابد. اگر شیره ترش بیند، دلیل است از پادشاه مال و بزرگی یابد و هرچند درخواب شیره را شیرین تر بیند، منفعتش بیشتر  – ادامه تعبیر خواب شیره…

نرم افزار مدت تماس