آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید شوهرتان شما را ترك می گوید ، علامت آن است كه مدتی روابطی تلخ بین شما و شوهرتان حكمفرما خواهد بود . اما تلخیها با آشتی و صمیمیت به پایان می رسد . ۲ـ اگر خواب ببینید شوهرتان با شما بدرفتاری می كند ، نشانة آن است  – ادامه تعبیر خواب شوهر…

فال تاروت اندروید